Правила / Regulamin

Умова та порядок надання кур’єрських послуг Sasha Go

§1.

Ця Умова та порядок надання послуг (далі – „Умова”) визначає порядок співпраці між Товариством з обмеженою відповідальністю Family sp. z o.o. (далі ТОВ або Spółka z o. o.), особами, з якими це Товариство регулює порядок надання комплексу послуг з її агентами та її клієнтами, далі – Замовником, а також між Family sp.z o.o. і Одержувачами посилок, у процесі відправки та доставки міжнародних посилок. Умова та Вартість(прайс-лист) послуг доступні у партнерських пунктах або точках і опубліковані на веб-сайті за адресою: www.sashago.pl  

Замовник підтверджує, що йому було надано доступ до Умови та, що він ознайомився з нею перед передачею посилки Family sp. z o.o. для перевезення.

§2.

1. Family sp. z o.o. під маркою Sasha Go надає послуги перевезення або кур’єрські послуги („послуги”) з гарантією строків доставки по всій території України згідно термінів(часу) та поточної Вартості (прайс-листа) цієї Умови.
Гарантійні терміни реалізації кур’єрських послуг вказані у Вартості(прайсі).
2. Надані Family sp.z o.o. кур’єрські послуги складаються виключно з прийому, сортування, переміщення та доставки кур’єрських посилок на підставі договору та на підставі положень закону від 15 листопада 1984 р. Транспортного права (Зб. Зак. від 2012 р., поз. 1173, зі змін.), для упаковок без кореспонденції вагою, що не перевищують 20000 г, або упаковок вагою 20000 г або менше і з розмірами:
a) з яких принаймні одна перевищує 2000 мм;
або
b) які перевищують 3000 мм для суми довжини і найбільшого периметра (довжини кола) в іншому напрямку ніж довжина.
3. Термін: „договір” означає договір про надання послуги перевезення, підтвердженням укладення якого становить накладна.
4. Термін: „посилка” означає одну або більше упаковок, що надсилаються одночасно з одного місця до одного адресата, визначеного шляхом вказання адреси та назви/імені і прізвища адресата, на підставі однієї накладної або рівнозначного перевізного документа.
5. Термін: „упаковка” означає предмет, предмети, поміщені в єдине, компактне і захищене упакування, що становить один елемент посилки.
6. Термін „Відправник” означає Замовника, якщо Замовник надсилає посилку, або фізичну чи юридичну особу, або організаційний підрозділ без правосуб’єктності який не є Замовником, але уповноважений Замовником до надсилання посилки.

§3.

Якщо Сторони не домовились по-іншому, доказом укладення договору на послуги є актуальна накладна Sasha Go. Замовник обирає в накладній послугу, відповідність задекларованих даних фактичному стану, а також ознайомлення з цієї Умовою, які набувають чинності з моменту створення накладної Sasha Go.

§4.

1. Відправник зобов’язаний переслати посилку Sasha Go у стані, що забезпечує її належне транспортування і вручення без дефектів та пошкоджень, а також в упаковці достатній для належного забезпечення вмісту і такій, що запевняє безпеку інших посилок. Family sp. z o.o. не несе відповідальності за збитки, завдані внаслідок надання Sasha Go для відправлення посилки Відправником у стані, що перешкоджає її належному транспортуванню та доставці без дефектів і пошкоджень, або в неналежній невідповідній упаковці.

§5.

1. Посилки, що через свої властивості чи вміст потребують упаковки, Замовник зобов’язаний надати в упаковці. Упаковка повинна:
a) бути закритою і закріпленою ефективним засобом, таким як скотч, шнур;
b) бути достатньо міцною і щільною;
c) виключати можливість доступу до вмісту без пошкодження оболонки, не залишаючи видимих слідів;
d) описувати, коли цього вимагають властивості або вміст посилки, шляхом позначки,  як напр.: „Обережно! Скло”, „Зверху / знизу”, „Не перевертати”, тощо;
e) бути без будь-яких додаткових засобів безпеки, які могли б пошкодити цю та інші посилки при перевезенні;
f) відповідати параметрам, зазначеним у Вартості(прайсі).
2. Упаковка та укріплення посилки зараховуються до її ваги.

§6.

1. Замовник гарантує, що вміст кожної посилки належним чином задекларовано, описано в накладній та вона придатна для транспортування. Для розвіяння сумнівів, вважається, що всі упаковки, які є об’єднані однією накладною, будуть розглядатися як одна посилка.
2. У випадку щодо теми послуги як особливо цінні посилки, Замовник зобов’язаний задекларувати правдиву вартість в накладній, при цьому за особливо цінну вважається посилка будь-якого предмета, номінал одиниці якого перевищує 1 000 злотих.
Крім того, Замовник зобов’язаний сплатити оплату за додатковий захист особливо цінних посилок („додатковий захист”). Одночасно, в межах оплати з розділу за додатковий захист Family sp.z o.o. надає страхування посилки до вартості вказаної в накладній. Така посилка покривається страхуванням з моменту оголошення цінності посилки в накладній за умови, оплати збору Замовником з розділу додатковий захист.

§7.

1. Family sp. z o.o. відмовляє укладати договір або може відмовити від виконання послуги після укладення договору, якщо Замовник порушить цю Умову, зокрема:
a) посилка містить небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди особам або майну, зокрема, легкозаймисті, вибухонебезпечні або радіоактивні матеріали, корозійні речовини або неприємні запахи, зброю та боєприпаси;
b) посилка містить наркотики або психотропні засоби, одурманюючі засоби чи їх аналоги та інші психоактивні речовини, у тому числі загальновідомі як легальні наркотики, за винятком предметів, направлених в наукових чи медичних цілях уповноваженими відповідним законодавством установами;
c) посилка містить живі рослини і тварини;
d) посилка містить тютюнові вироби, алкогольну продукцію чи інші акцизні товари, їжу, транспортування якої заборонено законодавством або вимагає використання спеціальних засобів та транспортного обладнання;
e) посилка містить трупи, залишки людини чи тварин;
f) посилка має написи або малюнки на упаковці або її видимій частині, що порушують права захищені законом;
g) посилка, яка через свої характеристики унеможливлює надання послуги з використанням транспортних засобів та обладнання, якими вона володіє;
h) посилка містить твори мистецтва, антикваріат, дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали в будь-якому стані чи формі, валюту, збут цінних паперів, посвідчення особи, ваучери, сертифікати та будь-яку іншу передавальну цінність;
i) посилка, яка відповідно до загальних положень закону не може бути перевезена або законодавством передбачені обмеження на перевезення такої посилки або вимагає дотримання конкретних умов та процедур перевезення такої посилки;
j) посилка знаходиться в упаковці, яка може забруднити або іншим чином пошкодити інші посилки.
2. У разі порушення Замовником положень пункту 1, він сплачує фінансовий штраф Family sp. z o.o.  у шестикратному більшому розмірі вартості з розділу перевезення посилки.
Family sp. z o.o. має право на фінансове відшкодування, що підлягає сплаті за вищезазначеним грошовим штрафом, з вимогою Замовника про невиконання або неналежне виконання договору перевезення.
У випадку надання Замовником предметів, що зазначені у пункті 1, та прийняття їх до перевезення Family sp.z o.o., відповідальність за їх перевезення Family sp.z o.o. не несе.
3. Виплата штрафу, зазначеного у пункті 2, не позбавляє Family sp. z o.o. права вимагати компенсації, що перевищує її суму на загальних засадах.

§8.

Family sp. z o.o має право відмовитися від послуги у разі:
a) неможливості її виконання через форс-мажор чи обставини непереборної сили;
b) неналежне закріплення посилки Замовником або Відправником;
c) коли є обґрунтована підозра, що декларація про зміст, цінність, розміри та / або вагу не відповідає фактичному стану.

§9.

Замовник приймає до відома, що Family sp.z o.o. за обставин, що виправдовують презумпцію дій проти цієї Умови або невідповідному актові чинного законодавства, він негайно повідомляє про це компетентні служби та затримує і зберігає посилку до тих пір, поки відповідні служби не перевірять.

§10.

1. Перш ніж прийняти посилку на перевезення, Family sp.z o.o. може вимагати від Замовника її відкриття, щоб перевірити, чи відповідає посилка деклараціям Замовника, що вказані в накладній, зокрема, чи відповідає задекларована вартість справжній та чи відправлена посилка не підлягає виключенню з послуг, а також з метою перевірки безпеки всередині упаковки.
2. У разі обґрунтованої підозри, що переміщення посилки може завдати шкоди іншим посилкам або майну Family sp. z o.o., Family може попросити її відкриття перед Замовником, а якщо прохання про відкриття посилки неможливе або безрезультатне, може забезпечити посилку власним коштом таким чином, що запевняє безпечне надання послуг.

§11.

За пошкодження або дефекти вмісту інших посилок, що перевозяться разом з посилкою, який не відповідає вимогам, вказаним у §4, а також за затримки, спричинені потребою переупаковувати чи забезпечити таку посилку, Замовник зобов’язаний нести відповідальність перед Family sp.z o.o. на підставі правил із положень Цивільного кодексу.

§12.

Замовник зобов’язаний вказати в накладній адресу, яка повинна бути розбірливою, без слідів витирань або закреслень, і, зокрема важливо, повинна мати поштовий індекс, що є остаточною умовою належного виконання транспортування. Якщо посилка прийнята до перевезення Family sp.z o.o., незважаючи на невиконання зобов’язання зазначеного в першому реченні, Family sp.z o.o. звільняється від відповідальності щодо будь-якої можливої недоставки або затримки доставки посилки, а також від будь-якої шкоди, спричиненої затримкою доставки посилки за умови, що недоставка або затримка доставки посилки, а також шкоди внаслідок затримки доставки посилки є спричинені невиконанням зобов’язання, що згадується в першому реченні. Посилка доставляється у власні руки адресата, якщо саме так вказано в накладній. В іншому випадку за ефективну та належну доставку вважається доставка в руки дорослого члена сім’ї чи дому або ж іншої уповноваженої особи.

§13.

1. У разі, якщо Замовник обирає в Family sp. z o.o. послугу „оплачує одержувач”, Family sp. z o.o. зобов’язується стягнути готівку з Одержувача, зазначеного Замовником в обмін на доставлену посилку.
2. Сума, що підлягає стягненню, зазначена Замовником і вноситься у відповідне поле в накладній, що є невід’ємною частиною відправлення.
3. У разі відмови від сплати суми Одержувачем посилка йому не передається. У цьому випадку Family sp.z o.o. зберігає за собою право вимагати виплати винагороди за передану посилку. Про відмову у сплаті суми побору Одержувачем Family sp. z o.o.  повідомить Замовника, а вже сам Замовник зобов’язується надати Family sp. z o.o.  подальші дії та інструкції щодо посилки.
4. Збір заборгованості від Одержувача за доставлену посилку здійснюється готівкою або в іншій формі, юридично дозволеній та доступній Family sp.z o.o.
5. Family sp. z o.o. зобов’язаний фінансово розрахуватися з Замовником, протягом тижня від дня доставки посилки. Під розрахуванням мається на увазі подання Family sp.z o.o. переказувати доручення на банківський рахунок Замовника. Замовник зобов’язується  при цьому надати правильний та розбірливий номер вищевказаного банківського рахунку та суму, яку потрібно стягнути, без будь-яких виправлень, закреслень чи слідів стирань з метою звільнення від Family sp. z o.o. від відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок цього. Банківський рахунок, зазначений тут, повинен належати Замовнику та бути створений і відкритий у Польщі. Будь-які неточності щодо цього, зокрема щодо ідентифікаційних даних власника рахунку – Замовника можуть призвести до відсутності розрахунків, за що Family sp. z o.o. не несе відповідальності.
6. Для розвіяння будь-яких сумнівів, Сторони погоджуються, що надані Family sp.z o.o. послуги „оплачує одержувач” не є грошовим переказом згідно Закону від 19 серпня 2011 р. про платіжні послуги. Family sp. z o.o. при реалізації послуг доставки „оплачує одержувач” здійснює цю діяльність від імені та для Замовника, яка одночасно має намір укладення через Замовника та Одержувача окремого цивільно-правового договору.
7. Замовник приймає, що реалізація замовленої ним послуги „оплачує одержувач” через Family sp.z o.o. не порушує положень Закону від 16 листопада 2000 р. про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, зокрема, що суми стягнення не становлять майнову цінність, отриману з незаконних або невідкритих джерел.

§14.

Якщо Сторони не домовилися по-іншому, прийняття посилки від Замовника відбувається на підставі правильно заповненої накладної Family sp.z o.o., в якій вказано: назва фірми
чи ім’я і прізвище Замовника та Одержувача, адреса Замовника, адреса Одержувача, вага посилки, дата та година відправки та дійсний поштовий індекс. Копію накладної зберігає Замовник.

§15.

1. Оплата за надані послуги встановлюється відповідно до актуальної на даний час Вартості(прайса) Sasha Go і сплачується у польській валюті – готівкою або іншою юридично допустимою формою та наданою Family sp.z o.o. на момент відправлення посилки, якщо інше не домовлено Сторонами з цього приводу.
2. Family sp. z o.o. видає рахунок-фактуру за надані послуги, відповідно до чинного законодавства станом на момент видання.
3. Кожен Замовник має право запиту інформації про поточну вартість(прайс) або оцінення послуги.

§16.

1. Посилка є застрахована під час перевезення на умовах, зазначених у Вартості(прайсі) Family sp. z o.o., цією Умовою та договором укладеним між Family sp.z o.o. і страховою компанією. Цю Умову можна знайти в офісі Family sp. z o.o., а витяг з неї на веб-сайті www.sashago.pl; на прохання Замовника копії витягу з умови є доступні для перегляду у всіх пунктах Sasha Go.
2. Замовник доручивши послугу Family sp. z o.o. тим самим підтверджує, що він ознайомився з умовами страхування і приймає їх як обов’язкові для наданої послуги.
3. Відповідальність Family sp. z o.o. за втрату, дефект чи пошкодження посилки, по відношенню до якої застосовуються положення Транспортного права, обмежується оголошеною вартістю, що не перевищує фактичної вартості.
Відповідальність DPD SP за невиконання або неналежне виконання послуги перевезення, що виникає із затримки транспорту, як стосовно Замовника, так і до третіх осіб, є обмежена відповідно до ст. 83 аб. 1 Транспортного права до подвоєння суми перевезення, а відповідальність за шкоду, що полягає у втраті вигоди, прибутку чи доходу, непрямої шкоди та шкоди, пов’язаної із неприйняттям посилки для перевезення – є виключено за умовами положень пункту 5.
5. Обмеження відповідальності Family sp.z o.o. не застосовуються, якщо невиконання або неналежне виконання умови є наслідком делікту, чи з умисного вчинку або грубої недбалості Family sp.z o.o.. У таких випадках Family sp.z o.o. буде нести відповідальність згідно з Цивільним кодексом.

§17.

1. Family sp. z o.o. не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання кур’єрської служби, якщо невиконання або неналежне виконання такої послуги сталося внаслідок форс-мажорних обставин чи обставин непереборної сили, з причин пов’язаних зі сторони Замовника або Одержувача, не по причині вини Family sp. z o.o., з причини порушення Замовником чи Одержувачем Умови або через властивості предмету що пересилається, а саме, якщо невиконання або неналежне виконання кур’єрської служби сталося з будь-якої з наступних причин:
a) посилка була адресована помилково (наприклад, помилка у прізвищі, назві компанії, назві чи номері вулиці, міста Одержувача або в поштовому індексі) або містить закреслення;
b) одержувач змінив місце проживання або офіс (у випадку фірми);
c) фактичний вміст посилки не відповідає змісту, що задекларовано при відправці;
d) вага посилки не відповідає вазі, заявленій при відправці;
e) якщо Одержувач відмовиться виконувати умови доставки посилки (напр., відмовиться платити за послуги або сплатити суму стягнення);
f) Замовник надасть неправильний номер банківського рахунку (включаючи рахунок, який не належить Замовнику); у цій ситуації Family sp. z o.o. не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання послуги „оплачує одержувач”;
g) шкоду завдано неправильною упаковкою посилки.
2. Family sp. z o.o. не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання послуги перевезення, якщо невиконання або неналежне виконання такої послуги сталося з причин, пов’язаних зі сторони Замовника або Одержувача, не по причині вини Family sp. z o.o., через властивості посилки що пересилається, або внаслідок форс-мажорних обставин чи обставин непереборної сили. Зокрема, Family sp.z o.o. не несе відповідальності, як зазначено в попередньому реченні у випадку, коли невиконання або неналежне виконання послуги перевезення сталося хоча б з однієї з наступних причин:
a) відправлення під назвою, що не відповідає дійсності, неточною або з недостатніми предметам виключеними з перевезення або прийнятим до перевезення на спеціальних умовах або недотриманні Відправником цих умов;
b) відсутністю, недостатньою або дефектною упаковкою предметів, що піддаються в цих умовах пошкодженню внаслідок їх природних властивостей;
c) особливою здатністю до пошкоджень через дефекти чи природні властивості.

§18.

1. Послуга буде вважатися невиконаною, якщо:
a) посилка буде втрачена під час обслуговування;
b) посилка не буде доставлена Одержувачу в термін 30 днів після закінчення строку надання послуги.
2. Послуги можуть розглядатися як неналежно виконані у разі пошкодження, втрати посилки або не доставки посилки протягом гарантованого періоду, хіба що існують умови, що виключають відповідальність Family sp.z o.o. визначені Умовами або загальноприйнятим законодавством.

§19.

1. У разі затримки доставки посилки, Одержувач повинен зазначити цей факт в накладній у присутності представника Family sp.z o.o. Потрібно вказати дату і годину доставки та причину затримки доставки посилки. У разі підтвердження документально відмови прийняти посилку Одержувачем, посилка повертається Замовнику за його рахунок.
2. Посилка, яка не прибула до пункту призначення, вказаного в накладній в термін 30 днів з моменту закінчення терміну виконання послуги, вважається втраченою.
3. Позов про неналежне виконання послуги завершується внаслідок прийому посилки без застережень. Однак це не стосується теми невидимих втрат чи пошкодженнь посилки, про які повідомляє Одержувач до Family sp. z o.o. не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту прийняття посилки.

 §20.

1. Усі скарги, пов’язані з: невиконанням послуги, затримкою, загубленням, пошкодженням, втратою посилки приймаються Family sp.z o.o.. Днем отримання скарги є день її надходження до офісу Family sp.z o.o.
2. Суб’єктами, які мають право подати скаргу, є:
a) Замовник;
b) Одержувач у разі, якщо Замовник відмовляється на його користь свого права на відшкодування за нього;
c) Одержувач, який має право розпоряджатися посилкою і який також є споживачем.
3. Усі скарги щодо виявленого дефекту, втрати чи пошкодження, а також пов’язані із затримкою доставки посилки, повинні бути повідомленні у письмовій формі не пізніше ніж протягом двох місяців з дня, коли відбулася подія, що обґрунтовує їх подання.
Позивач зобов’язаний надати всі документи, необхідні для розгляду його скарги, протягом 14 днів з дня надання запиту Family sp.z o.o.
Скарги можна подати через електронну форму, доступну на веб-сайті www.sashago.pl
4. Право пред’являти вимоги, що виникають із скарги, призупиняється доти, доки Замовник не врегулює всі необхідні оплати, збори, та інші витрати, понесені компанією Family sp.z o.o. зі збереженням умов, зазначених у пункті 3 вище.
5. Скарги, подані після закінчення строку, зазначеного у пункті 3, недостовірні або неповні скарги, такі, що заповнені після встановленого терміну, або скарги подані сторонньою особою, не наділеною відповідною компетенцією, розглядаються як не подані.
6. Скарга повинна містити:
a) назву або ім’я і прізвище та адресу Позивача;
b) тему скарги;
c) задокументований у правовому порядку позов в заявленій сумі :
– у вигляді рахунку-фактури на придбання об’єкта пошкодження (стосується також особливо цінних посилок);
або
– підрахунок витрат на його виробництво, що перевірений ​​головним бухгалтером або особами, уповноваженими на подання, – у випадку виробників; або – рахунок-фактуру на ремонт або детальний кошторис на ремонт, якщо ремонт був виконаний;
d) підтвердження надання посилки (накладна);
e) задокументовану суму вимоги, реквізити банківського рахунку, на який слід перерахувати суму компенсації;
f) підтвердження сплати всіх сум і зборів;
g) перелік доданих документів;
h) копії протоколу про шкоду, складеного на запит та в присутності Замовника або Одержувача перед представником Family sp. z o.o., у разі скарги на втрату чи пошкодження посилки;
i) підпис Позивача;
j) документ, що свідчить про уповноважений дозвіл у разі подання скарги представником Позивача;
k) електронну адресу Позивача, якщо скарга подається через електронну форму, доступну на веб-сайті www.sashago.pl. Для уникнення сумнівів, вважається, що надання електронної адреси Позивача є рівнозначним його згоді на листування з Family sp.z o.o. з використанням електронних засобів зв’язку, зокрема відповідей на скаргу та виклики, зазначені у пункті 3.

7. Family sp.z o.o. або Страхова компанія від імені Family sp.z o.o. розглядає скаргу негайно та відповідає на скаргу не пізніше терміну 30 днів з дня отримання скарги. Терміни подання скарги, згадані в останньому реченні пункту 3, не включаються до термінів розгляду скарги. Після розгляду скарги Позивач повідомляється у письмовій формі або через електронні засоби зв’язку.
У кожному з перерахованих вище випадків повідомлення містить:
a) опис способу розгляду скарги, включаючи суму компенсації, якщо така є, та граничний термін її подання;
b) обґрунтування способу вирішення скарги у випадку, якщо частина або всі вимоги Позивача не приймаються.
8. Термін на надання відповіді на скаргу вважається дотриманим, у випадку надання відповіді Позивачу в останній день ​​терміну через громадського працівника або іншого поштового працівника.
9. Компенсація перераховується банківським переказом на банківський рахунок, зазначений у скарзі. Замовнику не належить право стягнення позовної суми від поточних, минулих чи майбутніх зобов’язань перед Family sp.z o.o.
10. Процедура подання скарги вважається вичерпаною у разі відмови у визнанні скарги перед Family sp.z o.o. або Страховою компанією від імені Family sp.z o.o., або несплати
заявленої суми стосовно інших послуг – протягом 3 місяців з дня подання повної скарги.
11. Суперечки, що виникають з договору та цієї Умови, розглядатимуться загальними судами, компетентними за місцем офісу Family sp.z o.o.

§ 21.

Ці Умови знаходяться в офісі Family sp.z o.o. та в усіх пунктах партнерства Sasha Go та публікуються на веб-сайті: www.sashago.pl. Замовник зобов’язаний ознайомитись з Умовами перед тим, як передати посилку Sasha Go.

§ 22.

Замовники – споживачі мають право відмовитися від договору протягом 14 днів з дня його укладення, якщо він раніше не був виконаний, на його ж прохання.

                                                                                 Regulamin świadczenia usług kurierskich Sasha Go 

§1

Niniejszy Regulamin świadczenia usług („Regulamin”) określa zasady współpracy pomiędzy Spółką
Family sp. z o.o., osobami, którymi ta Spółka się posługuje przy wykonywaniu usługi i jej agentami a jej klientami, zwanymi dalej Zleceniodawcą oraz pomiędzy Family sp. z o.o. a Odbiorcami przesyłek, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie międzynarodowym. Regulamin oraz Cenniki znajdują się w punktach partnerskich oraz są opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.sashago.pl
Zleceniodawca oświadcza, iż Regulamin został mu udostępniony i że zapoznał się z nim przed przekazaniem przesyłki Family sp. z o.o. do przewozu.

§2.

1. Family sp. z o.o. pod marką Sasha Go świadczy usługi przewozowe lub usługi kurierskie („usługi”) z gwarancją czasu doręczenia na całym obszarze Ukrainy w zakresie zgodnym z niniejszym Regulaminem oraz aktualnie obowiązującym Cennikiem.
Gwarantowane terminy realizacji usług kurierskich są określone w Cenniku.
2. Świadczone przez Family sp. z o.o. usługi kurierskie polegają wyłącznie na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich na podstawie umowy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173, ze zm.), w odniesieniu do niezawierających korespondencji paczek o wadze powyżej 20 000 g, bądź paczek o wadze 20 000 g lub niższej i wymiarach:
a) z których choć jeden przekracza 2000 mm;
albo
b) które przekraczają 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość.
3. Termin: „umowa” oznacza umowę o świadczenie usługi przewozowej, której dowód zawarcia
stanowi list przewozowy.
4. Termin: „przesyłka” oznacza jedną lub więcej paczek, nadanych w tym samym czasie z jednego miejsca do jednego adresata określonego poprzez wskazanie adresu oraz nazwy/imienia i nazwiska adresata, na podstawie jednego listu przewozowego lub równoważnego dokumentu przewozowego.
5. Termin: „paczka” oznacza rzecz, rzeczy, umieszczone w pojedynczym zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowiące jeden element przesyłki.
6. Termin „Nadawca” oznacza Zleceniodawcę, jeżeli Zleceniodawca nadaje przesyłkę lub osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej niebędącą Zleceniodawcą, upoważnioną przez Zleceniodawcę do nadania przesyłki.

§3.

O ile Strony nie postanowiły inaczej, dowodem zawarcia umowy o świadczenie usług jest aktualnie stosowany list przewozowy Sasha Go. Zleceniodawca akceptuje na liście przewozowym wybór usługi, zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym, jak również znajomość niniejszego Regulaminu, który z momentem wygenerowania listu przewozowego Sasha Go staje się dla niego wiążący.

§4.

1. Nadawca jest zobowiązany oddać przesyłkę Sasha Go w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia oraz w opakowaniu adekwatnym do odpowiedniego zabezpieczenia zawartości i zapewniającym bezpieczeństwo innych przesyłek. Family sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane oddaniem przez Nadawcę przesyłki Sasha Go w stanie uniemożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia lub w opakowaniu nieadekwatnym do odpowiedniego.

§5.

1. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:
a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, sznurek;
b) być odpowiednio wytrzymałe i szczelne;
c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
d) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp.;
e) być pozbawione zabezpieczeń mogących uszkodzić tę i inne przewożone przesyłki;
f) spełniać parametry określone w Cenniku.
2. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy. 

§6.

1. Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście przewozowym i nadaje się do transportu. Dla uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że wszystkie paczki objęte jednym listem przewozowym będą uznane za jedną przesyłkę.
2. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, Zleceniodawca zobowiązany jest do zadeklarowania na liście przewozowym rzeczywistej ich wartości, przy czym za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości jednostkowej przewyższającej 1 000 złotych.
Ponadto, Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przesyłek szczególnie wartościowych („dodatkowa ochrona”). Jednocześnie w ramach opłaty z tytułu dodatkowej ochrony Family sp. z o.o. zapewnia ubezpieczenie przesyłki do wartości podanej na liście przewozowym. Przesyłka taka jest objęta ochroną ubezpieczeniową od momentu zadeklarowania wartości przesyłki na liście przewozowym pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przez Zleceniodawcę.

§7.

1. Family sp. z o.o. odmawia zawarcia umowy albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy jeżeli Zleceniodawca naruszy niniejszy Regulamin, w szczególności:
a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
b) przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, substancje odurzające i inne o działaniu psychoaktywnym, w tym popularnie nazywane dopalaczami za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
c) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
d) przesyłka zawiera wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe lub inne wyroby akcyzowe, żywność, której przewóz jest wyłączony przepisami prawa lub wymaga stosowania specjalnych środków i urządzeń transportowych;
e) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
f) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
g) przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
h) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, znaki legitymacyjne, bony towarowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
i) przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona albo przepisy prawa przewidują ograniczenia w przewozie takiej przesyłki lub wymagają spełnienia szczególnych warunków i procedur przewozu dla takiej przesyłki;
j) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień punktu 1, zapłaci on karę pieniężną w wysokości sześciokrotnej kwoty należnej Family sp. z o.o. z tytułu przewozu przesyłki.
Family sp. z o.o. ma prawo potrącić wierzytelność przysługującą z tytułu w/w kary pieniężnej z wierzytelnością Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.
W przypadku nadania przez Zleceniodawcę rzeczy, o których mowa w punkcie 1 i przyjęcia ich do przewozu przez Family sp. z o.o., odpowiedzialność Family sp. z o.o. z tytułu ich przewozu jest wyłączona.
3. Zapłata kary, o której mowa w punkcie 2, nie pozbawia Family sp. z o.o. prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

§8.

Family sp. z o.o. ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku:
a) niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej;
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę lub Nadawcę;
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości, wartości, wymiarów i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§9.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Family sp. z o.o. w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi lub też aktu niezgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

§10.

1. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Family sp. z o.o. może żądać od Zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia Family sp. z o.o., Family może żądać jej otwarcia przez Zleceniodawcę, a w przypadku gdy wezwanie Zleceniodawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu usług.

§11.

Za uszkodzenia lub ubytki w zawartości innych przesyłek transportowanych wraz z przesyłką niespełniającą wymogów określonych w §4, a także za opóźnienia spowodowane potrzebą ewentualnego przepakowania lub zabezpieczenia takiej przesyłki Zleceniodawca ponosi wobec Family sp. z o.o. odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

§12.

Zleceniodawca ma obowiązek podać na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, który jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania przewozu. W przypadku przyjęcia przesyłki do przewozu przez Family sp. z o.o., pomimo niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Family sp. z o.o. jest zwolniona z odpowiedzialności za ewentualne niedoręczenie lub opóźnienie w doręczeniu przesyłki, a także za ewentualną szkodę wynikłą z opóźnienia w doręczeniu przesyłki, o ile niedoręczenie lub opóźnienie w doręczeniu przesyłki, a także szkoda wynikająca z opóźnienia w doręczeniu przesyłki są spowodowane niewykonaniem obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata, jeżeli tak zaznaczono na liście przewozowym. W przeciwnym razie za skuteczne i właściwe przyjmuje się doręczenie do rąk dorosłego domownika lub innej osoby uprawnionej.

§13.

1. W przypadku, gdy Zleceniodawca zleci Family sp. z o.o. realizację usługi przewozu „za pobraniem” Family sp. z o.o. zobowiązuje się do pobrania gotówki od Odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę w zamian za dostarczoną przesyłkę.
2. Wysokość kwoty do pobrania jest określona przez Zleceniodawcę i wpisana w odpowiedniej rubryce na liście przewozowym, który stanowi integralną część przesyłki.
3. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę przesyłka nie jest mu przekazywana. W takim przypadku Family sp. z o.o. zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Family sp. z o.o. poinformuje Zleceniodawcę a Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać do Family sp. z o.o. dalsze dyspozycje odnośnie przesyłki.
4. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną przesyłkę odbywa w gotówce lub w innej formie prawnie dopuszczalnej i udostępnianej przez Family sp. z o.o.
5. Family sp. z o.o. zobowiązuje się do rozliczenia ze Zleceniodawcą z pobranej gotówki w ciągu tygodnia od dnia dostarczenia przesyłki. Przez rozliczenie rozumie się złożenie przez Family sp. z o.o. dyspozycji przelewu na wskazany rachunek bankowy Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązuje się przy tym do podania prawidłowego i czytelnego numeru powyższego rachunku bankowego oraz kwoty do pobrania bez żadnych skreśleń, poprawek lub śladów wycierania pod rygorem zwolnienia Family sp. z o.o. z odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe z tego tytułu. Rachunek bankowy, o którym mowa w niniejszym punkcie powinien należeć do Zleceniodawcy i być założony w Polsce. Jakiekolwiek nieścisłości w tym zakresie, w szczególności w zakresie danych identyfikujących właściciela rachunku – Zleceniodawcę mogą skutkować brakiem realizacji rozliczenia, za co Family sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
6. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, iż świadczone przez Family sp. z o.o. usługi „za pobraniem” nie stanowią przekazu pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Family sp. z o.o. przy realizacji usług doręczenia „za pobraniem” realizuje tę czynność w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, która to czynność jednocześnie zmierza do zawarcia przez Zleceniodawcę i Odbiorcę odrębnej umowy cywilnoprawnej.
7. Zleceniodawca oświadcza, iż realizacja zleconej przez niego usługi „za pobraniem” przez Family sp. z o.o. nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności kwoty pobrania nie stanowią wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§14.

O ile Strony nie postanowiły inaczej, przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego listu przewozowego Family sp. z o.o., gdzie wyszczególnione są: nazwa
firmy lub imię i nazwisko Zleceniodawcy i Odbiorcy, adres Zleceniodawcy, adres Odbiorcy, waga przesyłki, data i godzina nadania oraz prawidłowy kod pocztowy. Kopię listu przewozowego zatrzymuje Zleceniodawca.

§15.

1. Opłaty za świadczone usługi ustalane są według aktualnie obowiązującego cennika Sasha Go i płatne są w walucie polskiej – gotówką lub w innej formie prawnie dopuszczalnej i udostępnionej przez Family sp. z o.o. w momencie nadania przesyłki, chyba, że obowiązują inne ustalenia Stron w tym zakresie.
2. Family sp. z o.o. wystawia fakturę za wykonane usługi, w przypadkach i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Każdy Zleceniodawca ma prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika lub wyceny usługi.

§16.

1. Przesyłka jest ubezpieczona w trakcie przewozu na warunkach określonych w Cenniku Family sp. z o.o., niniejszym Regulaminie oraz w umowie zawartej pomiędzy Family sp. z o.o. a ubezpieczycielem. Umowa ta znajduje się w siedzibie Family sp. z o.o., a jej wyciąg na stronie internetowej www.sashago.pl; na żądanie Zleceniodawcy kopie wyciągu z umowy są udostępniane do wglądu we wszystkich punktach Sasha Go.
2. Zleceniodawca zlecając usługę Family sp. z o.o. stwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami umowy ubezpieczeniowej i akceptuje je jako obowiązujące w świadczonej usłudze.
3. Odpowiedzialność family sp. z o.o. za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, w stosunku do której zastosowanie mają przepisy Prawa przewozowego ograniczona jest do wartości deklarowanej, nie większej niż wartości rzeczywista.
Odpowiedzialność DPD SP z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozu polegającego na zwłoce w przewozie, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich, ograniczona jest zgodnie z art. 83 ust. 1 Prawa przewozowego do podwójnej kwoty przewoźnego, a odpowiedzialność za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów, szkody pośrednie oraz szkody związane z niepodjęciem przesyłki do przewozu – jest wyłączona z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.

5. Ograniczenia odpowiedzialności Family sp. z o.o. nie mają zastosowania, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem czynu niedozwolonego albo nastąpiło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Family sp. z o.o.. W takich przypadkach Family sp. z o.o. będzie ponosić odpowiedzialność zgodnie z Kodeksem cywilnym.

§17.

1. Family sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi kurierskiej, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania takiej usługi doszło wskutek siły wyższej, z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą Family sp. z o.o., z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę Regulaminu lub z powodu właściwości przesyłanej rzeczy, a w szczególności, jeśli do niewykonania lub nienależytego wykonania usługi kurierskiej doszło z którejkolwiek z następujących przyczyn:
a) przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości Odbiorcy lub w kodzie pocztowym) albo zawiera skreślenia;
b) adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy);
c) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną przy wysyłaniu;
d) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy wysyłaniu;
e) Odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi zapłaty opłat za usługi lub wpłacenia kwoty pobrania);
f) Zleceniodawca poda błędny numer rachunku bankowego (w tym rachunek nienależący do Zleceniodawcy); w takiej sytuacji Family sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie usługi „za pobraniem”;
g) szkoda jest spowodowana niewłaściwym opakowaniem przesyłki.
2. Family sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozowej, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania takiej usługi doszło z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą Family sp. z o.o., z powodu właściwości przesyłki albo wskutek siły wyższej. W szczególności Family sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa z zdaniu poprzedzającym w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozowej, nastąpiło co najmniej z jednej z następujących przyczyn:
a) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez
Nadawcę tych warunków;
b) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;
c) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości.

§18.

1. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:
a) przesyłka zaginie w trakcie świadczenia usługi;
b) przesyłka nie zostanie doręczona Odbiorcy w terminie 30 dni od upływu terminu wykonania usługi.
2. Usługi mogą zostać uznane za nienależycie wykonane w przypadku uszkodzenia, ubytku przesyłki lub niedostarczenia przesyłki w gwarantowanym terminie, chyba, że zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność Family sp. z o.o. określone w Warunkach lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§19.

1. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela Family sp. z o.o. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki. W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy na jego koszt.
2. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
3. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Odbiorcę do Family sp. z o.o. nie później niż w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

                                                                                                                                   §20.

1. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Family sp. z o.o.. Za dzień otrzymania reklamacji uważa się dzień jej wpływu do siedziby Family sp. z o.o.
2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
a) Zleceniodawca;
b) Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń;
c) Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku, utraty lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym zaistniało zdarzenie uzasadniające ich złożenie.
Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez Family sp. z o.o.
Reklamacja może być wniesiona poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.sashago.pl
4. Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez Family sp. z o.o. z zachowaniem warunków, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
5. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w punkcie 3, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesione.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
b) tytuł reklamacji;
c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
– w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych);
lub
– kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów; lub – fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana;

d) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
e) udokumentowaną kwotę roszczenia, dane rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota odszkodowania;
f) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;
g) wykaz załączonych dokumentów;
h) kopie protokołu szkody sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela Family sp. z o.o., w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;
i) podpis Reklamującego;
j) dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego;
k) adres mailowy Reklamującego, w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.sashago.pl. Dla uniknięcia wątpliwości uznaje się, że podanie adresu mailowego Reklamującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na prowadzenie korespondencji z Family sp. z o.o. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności odpowiedzi na reklamację oraz wezwania, o którym mowa w punkcie 3.
7. Family sp. z o.o. lub Ubezpieczyciel w imieniu Family sp. z o.o. rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Terminu na uzupełnienie reklamacji, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt 3 nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Reklamujący jest powiadamiany pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
a) określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin jej przekazania;
b) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.
8. Termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację uważa się za zachowany w przypadku nadania odpowiedzi do Reklamującego w ostatnim dniu terminu za pośrednictwem operatora publicznego
lub innego operatora pocztowego.
9. Odszkodowania przekazywane są przelewem na konto bankowe wskazane w reklamacji. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych zobowiązań wobec Family sp. z o.o.
10. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez Family sp. z o.o. lub Ubezpieczyciela w imieniu Family sp. z o.o., albo niezapłacenia
dochodzonej należności w odniesieniu do innych usług – w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.
11. Spory wynikające z umowy i niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Family sp. z o.o.

§ 21.

Niniejszy Regulamin znajduje się w siedzibie Family sp. z o.o. i we wszystkich punktach partnerskich Sasha Go oraz jest opublikowany na stronie internetowej: www.sashago.pl. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki Sasha Go.

§ 22.

Zleceniodawcy – konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o ile nie została ona wcześniej wykonana, na jego zlecenie.